Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening The Hook

Artikel 1 Definities

 1. Activiteit: een door The Hook aangeboden of georganiseerde activiteit. Activiteiten kunnen bestaan uit het aanbieden van recreatieve surflessen of andere activiteiten aan individuen dan wel groepen. Dit is een niet gelimiteerde lijst.
 2. Deelnemer: een persoon die meedoet aan een Activiteit van The Hook.
 3. Materiaal: benodigdheden voor een Activiteit van The Hook.
 4. Offerte: een formeel aanbod van The Hook aan een Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever: een (rechts)persoon waarmee een overeenkomst tot het uitvoeren van de Activiteit of een andersoortige overeenkomst tot stand komt. Opdrachtgever zijn sluit de definitie van Deelnemer niet uit.
 6. Overeenkomst: rechtsfiguur waarbij Opdrachtgever en The Hook jegens elkander over en weer verbintenissen met elkaar zijn aangegaan.
 7. Surfschool: The Hook is gevestigd te Hoek van Holland die in uitvoering van het bedrijf Activiteiten aanbiedt.
 8. Vertegenwoordiger: de (rechts)persoon die uit naam van The Hook optreedt waaronder een instructeur of trainer.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Offertes en Overeenkomsten die door of namens The Hook zijn gedaan.
 2. In een Overeenkomst kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. De afwijkende bepalingen in de overeenkomst prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
 3. Bij het aangaan van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Hook aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Hook komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een door The Hook uitgegeven offerte tekent, een volledige betaling doet of het inschrijvingsformulier tekent.
 5. Op het moment dat een Deelnemer feitelijk participeert aan een Activiteit van The Hook aanvaardt zij daarmee de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
 6. The Hook wijst hiermee uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel Deelnemer van de hand.

  Artikel 3. Offerte
 1. Een Offerte gemaakt door The Hook zal inclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen, eventuele kilometer- en vervoerskosten en alle andere kosten in het kader van de Overeenkomst zijn.
 2. Offertes gemaakt door The Hook zijn, tenzij anders aangegeven, twintig kalenderdagen geldig.
 3. Offerte zal bindend zijn indien de Opdrachtgever binnen twintig kalenderdagen de aanvaarding van de Offerte aan The Hook bevestigt.
 4. Een aanvaarde Offerte zal The Hook verplichten tot het verrichten van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Afwijkingen van de Offerte kunnen alleen worden doorgevoerd indien The Hook deze schriftelijk bevestigt aan Opdrachtgever.
 6. Een uitgebracht Offerte is geen garantie noch een bindende Offerte voor eventuele toekomstige opdrachten.

  Artikel 4 Boekingen van Surflessen & Materiaal Verhuur

 1. Surflessen dienen vooraf geboekt te worden.
 2. Materiaal kan niet vooraf worden geboekt of gereserveerd worden. Materiaal wordt voor een vooraf bepaalde tijd verhuurd.
 3. Bij een reservering zal The Hook zo veel mogelijk proberen om de gereserveerde tijd en datum vrij te houden echter heeft The Hoof Surfschool het recht om de boeking te verplaatsen. Bij een verplaatsing van de boeking zal de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte worden gesteld van de verplaatsing en een opgave van een nieuwe datum en tijd waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van Opdrachtgever en Deelnemer(s).

 

Artikel 5 Betaling van Surflessen & Materiaal Verhuur

 1. Surflessen en materiaalverhuur dienen uiterlijk voor de aanvang van de Activiteit te worden betaald tenzij in de Overeenkomst een ander moment is bepaald.
 2. Prijzen van Surflessen en van het Materiaalverhuur zijn inclusief BTW en staan vermeld op de website van The Hook.
 3. Op het moment dat er meer of minder deelnemers aanwezig zijn dan waarvoor is gereserveerd heeft de Opdrachtgever geen recht op een gereduceerd tarief.
 4. Als een Offerte korter dan 20 kalenderdagen voorafgaand aan een Activiteit is goedgekeurd door de Opdrachtgever, dan moet Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na de goedkeuring het totaal bedrag aan The Hook overboeken.
 5. In het geval dat de Opdrachtgever de betaling conform de eisen in deze algemene voorwaarden verricht, zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn. Hiertoe is geen aanmaning of ingebrekestelling vereist. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, heeft The Hook het recht om de Activiteit te annuleren zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is zal hij/zij naast het totaal overeengekomen bedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd, welke zijn gefixeerd op 25% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 150.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Op het moment dat de uitvoering van de Activiteit door redenen aan de zijde van Opdrachtgever of Deelnemer is vertraagd, zal de extra tijd die The Hook hierdoor benodigd heeft dan wel naar rato van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever of dan wel zal deze extra tijd op de Activiteit worden gekort, zonder dat dit de Opdrachtgever enig recht op een restitutie of korting geeft.
 2. Op het moment dat een goede uitvoering van de Overeenkomst het vereist kan The Hook, zonder toestemming of overleg met Opdrachtgever, derden inschakelen voor de Activiteit.
 3. Bij schade, total loss of diefstal betaalt Deelnemer de nieuwprijs van het gehuurde materiaal direct bij retour. Indien de Deelnemer Materiaal ontvangt met een gebrek, dan dient Deelnemer dit voor aanvang van de Activiteit te melden.

 

Artikel 7 Verplichtingen van The Hook

 1. The Hook verplicht zichzelf ertoe alle Activiteiten naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. The Hook verplicht zichzelf ertoe dat de materialen gebruikt voor Activiteiten qua aard geschikt zijn en daarnaast in een goede staat verkeren met betrekking tot het onderhoud.
 3. The Hook verplicht zichzelf ertoe dat zij een verzekering heeft afgesloten met betrekking tot de Wettelijke Aansprakelijkheid.
 4. The Hook verplicht zichzelf ertoe om zich in te spannen om een gepast alternatief programma te verzorgen indien een Activiteit vanwege weersomstandigheden op het laatste moment wordt afgebroken dan wel niet kan worden gestart. Dit alternatieve programma wordt op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen verzorgd.

Artikel 8 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt voor uiterste voorzichtigheid en nauwkeurigheid bij het Opdrachtgever wordt geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. De Opdrachtgever verstrekt alle benodigde gegeven voor de Activiteit en is verantwoordelijk voor de juisTheid en volledigheid van deze gegevens. Deze gegevens zullen tijdig door Opdrachtgever worden verstrekt.
 3. Indien de Opdrachtgever de gegevens niet tijdig verstrekt heeft The Hook het recht om de Activiteit op te schorten of te annuleren en de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 4. The Hook kan een Deelnemer uitsluiten van deelname aan de Activiteit gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever verstrekt indien The Hook door deze gegevens deelname aan de Activiteit niet verantwoord lijkt.

 

Artikel 9 Verplichtingen van Deelnemer

 1. Een deelnemer is verplicht voorafgaand aan de deelname van de Activiteit een vrijwaringsformulier c.q. formulier van deelname te ondertekenen.
 2. Bij (grote) groepen kan ook één persoon een vrijwaringsformulier c.q. formulier van deelname ondertekenen. Dit houdt in dat deze persoon verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de activiteit moet een Deelnemer alle aanwijzingen en (veiligheids)instructies in het kader van de Activiteit door The Hook volgen. Op het moment dat een Deelnemer dit niet doet, dan is The Hook gerechtigd om de Deelnemer op elk moment uit te sluiten van deelname of de uitvoering van de overeenkomst compleet te staken zonder dat dit aan de zijde van de Opdrachtgever enig recht op restitutie of korting geeft.
 4. Op het moment dat het de Deelnemer zijn eerste keer is om deel te nemen aan een specifiek Activiteit, dan is de Deelnemer verplicht dit te melden bij The Hook of haar vertegenwoordig zodat de Deelnemer een uitleg van het materiaal en de regels kan krijgen.
 5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdens enige uitleg, aanwijzingen of instructie op te letten en deze op te volgen. Deelnemer is zich ervan bewust dat uitleg niet een garantie geeft dat er geen calamiteiten of schade zal kunnen ontstaan en vrijwaart The Hook daarvoor ook.
 6. Voor deelname aan een Activiteit dient een Deelnemer minimaal te beschikking over zwemdiploma A. Het staat The Hook vrij om hierom te vragen bij de boeking of aanvang van de Activiteit.
 7. Bij deelname van minderjarige Deelnemers dienen zij te worden begeleid. De begeleiders zijn dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens omtrent de leeftijd en de zwemvaardigheid van de minderjarige Deelnemers.
 8. Indien een Deelnemer onzorgvuldig of roekeloos gedrag vertoont waaronder in ieder geval botsen, afsnijden en vernielingen aanbrengen valt, zal The Hook dan wel de benadeelde partij gerechtigd zijn om de Deelnemer hiervoor aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade.
 9. Deelnemer zal met de grootst mogelijk zorg omgaan met het gehuurde materiaal. Op het moment dat de Deelnemer een materiaal met een eventueel gebrek ontvangt, dient hij dit onverwijld te melden maar ten minste voor aanvang van de Activiteit om enige aansprakelijkheid uit te kunnen sluiten. Oneigenlijk gebruik van de materialen door Deelnemer geven The Hook direct het recht tot opschorting van haar verplichtingen en in het bijzonder teruggave van het uitgeleende Materiaal. Deelnemer zal jegens The Hook in dat geval aansprakelijk zijn voor alle schade en of extra kosten.
 10. Op het moment dat een Deelnemer zich zodanig gedraagt dat hij hinder, overlast of gevaar veroorzaakt waarbij de uitvoering van de Activiteit in sterke mate (kan worden) beïnvloed of hierbij zichzelf, andere Deelnemers, derden dan wel natuur of milieu in gevaar brengt kan van deelname aan een Activiteit worden uitgesloten. Hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Risico en Aansprakelijkheid van The Hook

 1. Het waarborgen van de veiligheid betreffende het surfen heeft de hoogste prioriteit bij The Hook en zal hiertoe alle mogelijke zorg treffen.
 2. De Deelnemer is zich ervan bewust dat het deelnemen aan een Activiteit op zijn/haar eigen risico is. Dit risico strekt zich tot het feit dat gebruik/huur van materialen en deelname aan een Activiteit een risico voor zowel hem/haar als derden, voor zowel hem/aar zaken als zaken van derden inhoudt en kan resulteren in schade-, letsel-, zaak- en gevolgschade. Deelnemer neemt deze risico’s automatisch door deelname aan de Activiteit of door huur van Materiaal uitdrukkelijk voor eigen rekening.
 3. Alle eventuele (gevolg)schade die voorkomt uit omstandigheden die zijn toe rekenen aan de Deelnemer waaronder, maar niet gelimiteerd tot, overschatten eigen vermogen, negeren van instructie, ontoereikende persoonlijke uitrustig, nalatigheid, onvolledigheid, onjuist handelen of niet handelen, ontoereikende conditie of gezondheid zal erin resulteren dat The Hook niet aansprakelijk is.
 4. The Hook is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van Handelingen en invloeden van personen die niet direct bij de Overeenkomst of Activiteit betrokken zijn.
 5. In het geval dat The Hook wel aansprakelijkheid aanvaardt bij een Activiteit dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
 6. Deelnemer wordt geacht een passende ongevallenverzekering te hebben. Indien er schade is die uit hoofde van een reis ongevallen en/of annuleringsverzekering een aanspraak op vergoeding zou hebben uit deze verzekering, is The Hook nimmer aansprakelijk voor deze schade. Ook indien Deelnemer deze verzekering niet heeft afgesloten.
 7. The Hook kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortkomt door Opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
 8. Het wordt afgeraden voor Deelnemers met nek- en of rugklachten, kortademig, onder de invloed van medicijnen, drank of drugs is, zwangerschap, slechte conditie of hartproblemen om deel te nemen aan een Activiteit. Indien de Deelnemer met een van voormelde klachten/omstandigheden toch besluit deel te nemen, dan is dit geheel voor zijn/haar eigen risico en is The Hook niet aansprakelijk voor enige gevolgen.
 9. Op geen grond of wijze kan de The Hook door Opdrachtgever noch door Deelnemer aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade of verlies van persoonlijke zaken. Dit geldt ook voor verlies of schade van derden in het bezit van Opdrachtgever of Deelnemer.
 10. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van The Hook in dit artikel zal ook ten behoeve van werknemers en andere Vertegenwoordigers van Surfschool Hoek van Holland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de Activiteit en tenzij de wet dit uitsluit.
 11. Alle publicaties en de website van The Hook zullen met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld. Enige (gevolgen van) zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten zal niet tot aansprakelijkheid voor de The Hook leiden.

Artikel 11 Wijziging of Annulering van de overeenkomst

 1. Indien de weersomstandigheden ertoe leiden dat een Activiteit moet worden verzet of gewijzigd, dan zal The Hook zo spoedig mogelijk hiervan de Opdrachtgever op de hoogte van stellen. The Hook zal dan een andere Activiteit in de plaats stellen voor Opdrachtgever zonder dat dit een reden is voor Opdrachtgever voor een (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst noch een reden voor een (gedeeltelijke)restitutie van het totaal bedrag geassocieerd met de Overeenkomst.
 2. The Hook is te allen tijde op grond van overmacht gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen.
 3. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever of Deelnemer is, met uitzondering van groepslessen, tot 24 uur voor de Activiteit mogelijk. Indien daarna wordt geannuleerd door Opdrachtgever of Deelnemer, dan is zij 25% van de overeengekomen prijs voor de Activiteit Groepslessen kunnen tot 3 werkdagen van tevoren kosteloos door Opdrachtgever of Deelnemer worden geannuleerd. Indien daarna door Opdrachtgever of Deelnemer wordt geannuleerd, dan  is zij 25% van de overeengekomen prijs voor de Activiteit verschuldigd.
 4. Opdrachtgever wordt geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 Artikel 12 Media- en Auteursrecht

 1. The Hook behoudt zich elk recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de Activiteit zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Indien hiertegen bezwaar is vanuit de Opdrachtgever dan wel Deelnemer dient dit bezwaar voor aanvang van de Activiteit worden aangegeven bij The Hook of haar vertegenwoordiger.
 2. Alle mediarechten van gemaakte opnames blijven bij The Hook en deelnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
 3. Op de geleverde diensten en producten door The Hook behoudt zij zich alle rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet voor.

 Artikel 13 Klachten

 1. Indien Deelnemer of Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, dan dient deze klacht te worden ingediend per e-mail via info@Thehook.nl.
 2. De klacht moet duidelijk omgeschreven zijn en worden ingediend binnen twee weken nadat de klacht is ontstaan..
 3. Het niet voldoen aan de eisen in artikel 13 sub b kan erin resulteren dat de Opdrachtgever of Deelnemer zijn rechten omtrent de klacht verliest.

 Artikel 14 Toepasselijk recht en eventuele geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen The Hook en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen The Hook en de deelnemer een geschil mocht ontstaan is de Rechtbank Rotterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Let yourself #OffTheHook

Altijd al willen surfen? The Hook Surfschool in Hoek van Holland zorgt voor een surfles die past bij jouw ervaring! Ben jij er klaar voor?